อำนาจหน้าที่

   ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงแรงงานและรัฐบาล

   ประสานการจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาจังหวัดด้านแรงงาน

   บริหารงานข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน

   อำนวยการและประสานการดำเนินงานโครงการด้านแรงงานในจังหวัดให้บรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด

   ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานด้านแรงงาน

   รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาแรงงาน และประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา

   ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่น เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน รวมทั้งติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข

   ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด