จัดประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำครั้งที่ 3/2560

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำครั้งที่ 3/2560 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง(นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการทั้งฝ่ายรัฐ นายจ้างและลูกจ้างร่วมประชุมแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง เพื่อทบทวนและพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดระยอง ปี 2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง