หัวหน้าสำนักงาน

 

 

 นายอาภร  อมตเวทย์

 

แรงงานจังหวัดระยอง

 

 

ลิงค์

 
 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

สถิติแรงงานจังหวัด

 
 
จำนวนประชากร ผู้ว่างงาน ผู้มีงานทำ ในจังหวัดระยอง ไตรมาส 4 ปี 2559
จำนวนประชากร ผู้ว่างงาน ผู้มีงานทำ ในจังหวัดระยอง ไตรมาส 3 ปี 2559
จำนวนประชากร ผู้ว่างงาน ผู้มีงานทำ ในจังหวัดระยอง ไตรมาส 2 ปี 2559
จำนวนประชากร ผู้ว่างงาน ผู้มีงานทำ ในจังหวัดระยอง ไตรมาส 1 ปี 2559
จำนวนประชากร ผู้ว่างงาน ผู้มีงานทำ ในจังหวัดระยอง ไตรมาส 4 ปี 2558
จำนวนประชากร ผู้ว่างงาน ผู้มีงานทำ ในจังหวัดระยอง ไตรมาส 3 ปี 2558
จำนวนประชากร ผู้ว่างงาน ผู้มีงานทำ ในจังหวัดระยอง ไตรมาส 2 ปี 2558
จำนวนประชากร ผู้ว่างงาน ผู้มีงานทำ ในจังหวัดระยอง ไตรมาส 1 ปี 2558
จำนวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2548 - 2551
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ พ.ศ. 2551
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามอาชีพ และเพศ พ.ศ. 2551
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ พ.ศ. 2551
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ พ.ศ. 2551
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ พ.ศ. 2551
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามอาชีพ และเพศ พ.ศ. 2551
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ พ.ศ. 2551
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ พ.ศ. 2551
จำนวน และร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ และเพศ พ.ศ. 2551 : ไตรมาสที่ 2
จำนวน และร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ พ.ศ. 2551 : ไตรมาสที่ 1
จำนวน และร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ และเพศ พ.ศ. 2551 : ไตรมาสที่ 1
จำนวน และร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน และเพศ พ.ศ. 2551 : ไตรมาสที่ 1
จำนวน และร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ พ.ศ. 2551 : ไตรมาสที่ 1
จำนวน และร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ และเพศ พ.ศ. 2551 : ไตรมาสที่ 1
จำนวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนแรงงานในการดำเนินการ จำแนกตามอำเภอ / กิ่งอำเภอ พ.ศ. 2547
จำนวน และร้อยละของประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. 2551 : ไตรมาสที่ 3
จำนวน และร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ พ.ศ. 2551 : ไตรมาสที่ 2
จำนวน และร้อยละของประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. 2551 : ไตรมาสที่ 2
จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2549 - 2551
จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ภาค และเพศ พ.ศ. 2551
จำนวน และร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ พ.ศ. 2551 : ไตรมาสที่ 1