ประกาศ ปปช จัดซื้อจัดจ้าง

จัดประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำครั้งที่ 3/2560

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำครั้งที่ 3/2560 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง(นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการทั้งฝ่ายรัฐ นายจ้างและลูกจ้างร่วมประชุมแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง เพื่อทบทวนและพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดระยอง ปี 2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

 

โครงการ "เสริมเสริมศักยภาพและการป้องกันปัญหายาเสพติดเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"

นายอาภร อมตเวทย์ แรงงานจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโครงการ "เสริมเสริมศักยภาพและการป้องกันปัญหายาเสพติดเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560" จัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ให้แก่อาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายแรงงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง จำนวน 65 คน ในระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 ประกอบด้วย กิจกรรมการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ปปส.

ภาพข่าว: 

ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดระยอง

ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดระยอง โดย นายอาภร อมตเวทย์ แรงงานจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการศูนย์ ได้ตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับ กลุ่มสตรีและแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย บ้านเอื้ออาทร ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ในกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็ง ภายใต้โครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ย.2560

 

ภาพข่าว: 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ

      วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ) มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2560 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงแรงงานกำหนด ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

 

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน" วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

      จังหวัดระยองจัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน" วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน แรงงานจังหวัดระยอง และอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ตำบลวังจันทร์ และตำบลใกล้เคียง ร่วมออกหน่วยให้บริการในลักษณะบูรณาการ บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน กฎหมายแรงงาน ข้อมูลประกันสังคม สาธิตการประดิษฐดอกไม้จันทน์ แนะแนวการฝึกอาชีพอิสระ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมในทุกด้านภารกิจของทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งบูรณาการโครงการ สาน-สร้าง-

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560

      วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง

 

งบทดลองเดือนเมษายน 2560

งบทดลอง มีนาคม 2560

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงานในกลุ่มจังหวัด EEC (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา)

      วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) พร้อมคณะ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงานในกลุ่มจังหวัด EEC (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) ณ ห้อง Multi Hall ชั้น 1 บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) พร้อมคณะ เยี่ยมชมสถานประกอบกิจการ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

      วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.15 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) พร้อมคณะ เยี่ยมชมสถานประกอบกิจการ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เขตนิคมอุตสาหรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ณ ห้อง Multi Hall ชั้น 1 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการ

 

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมแรงงานรองรับระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก

       วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 08.10 น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) และคณะ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมแรงงานรองรับระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Cor ridor : EEC) ณ ห้องประชุม siam Food Executive Conference ชั้น 2 อาคารอีซี่พลาซ่า 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

 

“วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

       ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง จัดงาน “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ประชาชนทั่วไป และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุด

Syndicate content