บทวิเคราะห์ สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)