ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ

      วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ) มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2560 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงแรงงานกำหนด ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง