ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดระยอง

ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดระยอง โดย นายอาภร อมตเวทย์ แรงงานจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการศูนย์ ได้ตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับ กลุ่มสตรีและแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย บ้านเอื้ออาทร ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ในกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็ง ภายใต้โครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ย.2560