โครงการ "เสริมเสริมศักยภาพและการป้องกันปัญหายาเสพติดเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"

นายอาภร อมตเวทย์ แรงงานจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโครงการ "เสริมเสริมศักยภาพและการป้องกันปัญหายาเสพติดเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560" จัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ให้แก่อาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายแรงงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง จำนวน 65 คน ในระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 ประกอบด้วย กิจกรรมการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ปปส. ภาค 2 ,ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง ณ รร.โกลเด้นซิตี้ กิจกรรมพาคณะร่วมกราบพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง และกิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม