โครงสร้างบุคคลากร

 

 

 

นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร

แรงงานจังหวัดระยอง

 


กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์          กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ              ฝ่ายอำนวยการ

 

                                                                           

     นางสาวต้องตา  บุญมาดี                     นางสาวสุพิชญนันทร์  อินทรจักร์                      นางสาวจุรี  อารีสัตยโยธิน

 นักวิชาการแรงงานชำนาญการ                    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

 

                                                        

 นางธัษษภรณ์  แซ่ตั๊น          นายวุฒิชัย  บุญถนอม             นายนิวัตน์  มาลาเวช              นายไพโรจน์  ทวีวุธ

   พนักงานธุรการ ส3               นักวิชาการแรงงาน            จนท.วิเคราะห์ประเมินผลฯ          พนักงานขับรถยนต์