ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2

ตำบลมาบตาพุด    อำเภอเมือง   จังหวัดระยอง    21150

 

โทรศัพท์   038-694020-1

โทรสาร     038-694201

โทร  มท.  34150

 

e-mail : labour21150@hotmail.com

 

http://rayong.mol.go.th

facebook : สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง