อาสาสมัครแรงงาน

 

 

ทำเนียบรายชื่ออาสาสมัครแรงงาน
จังหวัดระยอง

 

ลำดับ

 

ชื่อ - นามสกุล

   
ตำบล อำเภอ  เบอร์โทร.
1 นายบัญญัติ   ขาวนวล เชิงเนิน เมือง 087-4839827
2 นางอู๊ด  จิตต์สวัสดิ์ ปากน้ำ เมือง 085-0865223
3 นางลักขณา  เรืองศรี ท่าประดู่ เมือง 087-7826975
4 นายบัญญัติ  เตียวัฒนานนท์ ตะพง เมือง 081-8487150
5 นางสาวลัดดาวัลย์  แสงกระจ่าง เพ เมือง 092-7489139
6 นางแฉล้ม  แก่นสาร เนินพระ เมือง 086-1493534
7 นางฐิติมา  ปลดปลิด ทับมา เมือง 085-0909139
8 นายสมพร  พันธุมาศ แกลง เมือง 086-1585155
9 นางสิริญา  บุญประเสริฐ บ้านแลง เมือง 094-5510647
10 นายสมหมาย   แซ่อุ่น ทบ.ต.มาบตาพุด เมือง 089-9360337
11 นางจันทร์เพ็ญ  นาคนุช ทบ.ต.มาบตาพุด เมือง 081-7156102
12 นายเปียศักดิ์  พันธุ์ศรี กะเฉด เมือง 089-9381812
13 นางกันยาวีร์   แสงกระจ่าง สำนักท้อน บ้านฉาง 089-4071482
14 นายบุญธรรม  แสงกระจ่าง สำนักท้อน บ้านฉาง 085-8624142
15 นายประโยชน์  พิมพ์ศรี บ้านฉาง บ้านฉาง 081-5773605
16 นายสมหมาย  อุฬารวิริโย   วังจันทร์ วังจันทร์ 086-0161021
17 นายกำจัด   คุ้มอุ่นลอย ป่ายุบใน วังจันทร์ 086-6261423
18 นายณัฐพล  เทพชมภู บ้านค่าย วังจันทร์ 087-0759361
19 นางสาวสมปอง   จันทร์ทรัพย์ พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ 089-2448632
20 นายเรืองยุทธ์  จริตงาม บ้านนา แกลง 089-5473971
21 นายสุทิพย์ อนันตภูมิ กระแสบน แกลง 085-2874078
22 นายบรรเจิด   ดีทน สองสลึง แกลง 085-4306380
23 นางกาญจนา  บูรณชาติ ปากน้ำกระแส แกลง 085-3297384
24 นางนวลจันทร์  ระวังภัย ทางเกวียน แกลง 087-9418229
25 นายชำนาญ  จันทร์หอม วังหว้า แกลง 089-5419450
26 นายจำเริญ  รัตนวิจิตร ชากโดน แกลง 089-0010308
27 นายอำนวย   งามเสงี่ยม เนินฆ้อ แกลง 081-5833365
28 นายจำรัส     ควรหา กร่ำ แกลง 081-1507554
29 นายสมชาย ยิ้มเยื้อน ชากพง แกลง 085-4358614
30 นางพรรณี  ชนะสิทธิ์ ทุ่งควายกิน แกลง 081-7454410
31 นางกนกวรรณ   คำณวนบุญ กองดิน แกลง 086-1574903
32 นายประเมิน    สุพรรณวงศ์ คลองปูน แกลง 087-0019946
33 นางยุพา  หวานเสนาะ พังราด แกลง 086-8436530
34 นางสาวจุฑาพร  กล่ำมอญ ห้วยยาง แกลง 081-7860262
35 นายนิคม   เจริญผล    ชำฆ้อ เขาชะเมา 089-8338854
36 นางระเบียบ  หลงศิริ ห้วยทับมอญ เขาชะเมา 084-7073707
37 นายเจริญ  เพียรชอบ น้ำเป็น เขาชะเมา 081-9111173
38 นายสุพรรณ   บานชื่น เขาน้อย เขาชะเมา 089-9399156
39 นายทวีพงศ์  วิทยาคุณ    บ้านค่าย บ้านค่าย 087-9110935
40 นางมะลิ    เมฆอรุณ ตาขัน บ้านค่าย 081-5785661
41 นายณรงค์  สอาดรัตน์ หนองบัว บ้านค่าย 081-9499759
42 นางบุหงา  บุญบรรจง หนองละลอก บ้านค่าย 081-6381185
43 นางอริสรา  มานะจิตร์ หนองตะพาน บ้านค่าย 081-9491536
44 นางสาวขนิษฐา เกิดมี บ้านค่าย บ้านค่าย 087-1137469
45 นายเผดิม   ระวัง ชากบก บ้านค่าย 091-7541813
46 นายสาคร  อาจรักษา   ปลวกแดง ปลวกแดง 081-9961552
47 นายเอกชัย  ภูมิศร แม่น้ำคู้ ปลวกแดง 087-4951778
48 นายบุญสืบ  พิมพ์โพธิ์ ตาสิทธิ์ ปลวกแดง 086-1084665
49 นายนิรันดร์   เมฆพัด ละหาร ปลวกแดง 086-1501904
50 นางสาวศิริวรรณ   สายเมียศ ปลวกแดง ปลวกแดง 093-8960514
51 นางวิกานดา   ศรีสังข์ หนองไร่ ปลวกแดง 089-6054319
52 นางชมพูนุท   วอนเมือง พนานิคม นิคมพัฒนา 092-2836236
53 นายวุฒิชัย  พุ่มเหรียญ   มะขามคู่ นิคมพัฒนา 081-9288752
54 นางสาวฐานิดา การเจริญ นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา 093-8435362
55 นางนพพร  รอดสมนาม มาบข่า นิคมพัฒนา 081-7810654