หัวหน้าสำนักงาน

 

 

 นายอาภร  อมตเวทย์

 

แรงงานจังหวัดระยอง

 

 

ลิงค์

 
 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 
 

 วิสัยทัศน์
            แรงงานมีผลิตภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
พันธกิจ 
           เพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการให้พร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
          คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
          พัฒนากระทรวง ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
          พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ