Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

คำสั่งจังหวัดระยอง ที่18586/2563 เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า-ออก จังหวัดระยอง หรือระหว่างอำเภอในจังหวัดระยอง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

pll_content_description

TOP