Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

คำสั่งจังหวัดระยอง “เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก”

pll_content_description

TOP