Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

ประชาสัมพันธ์การใช้ใบรับรองการเปิดบัญชีธนาคารฉบับภาษาอังกฤษของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เพื่อยื่นขอรับเงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน

pll_content_description

 

TOP