Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายประทีป ทรงลำยอง) และคณะลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ  รอบที่ 2 (Progress Review)

pll_content_description

       วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  พร้อมด้วย นางชโลบล ขจรผดุงกิตติ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ  รอบที่ 2 (Progress Review) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ (ชั้น 4) และประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง

 

TOP