Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ลงพื้นที่จังหวัดระยอง

pll_content_description

เมื่วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจิรายุ นันท์ธราธร  ผต.นร. เขต 8  พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการ/การจัดสรรแจกจ่ายหน้ากากอนามัย  (Surgical Mask) และการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด ในการนี้ นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ ชุดที่ 4 ฝ่ายกลั่นกรองและพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว ได้รายงานผลการช่วยเหลือเยียวยา ตามที่ได้รับมอบหมายใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การช่วยเหลือตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  2) การช่วยเหลือรายบุคคลจากระบบ THAI QM  และการสำรวจจาก Google Form และ 3) การช่วยเหลือเชิงนโยบาย โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองได้จัดทำแบบสำรวจผ่านระบบ  Google Form ในการนี้ นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง เป็นผู้รายงานในประเด็นที่ 3)  ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคไชย  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

TOP