Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย แรงงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/ 2564

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์  เป็นประธานการประชุม คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง  คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเสนอความเห็นต่อประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และการพัฒนา ฯลฯ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

TOP