Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง ปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม 2563)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอเผยแพร่บทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สำหรับผุู้ที่สนใจ พร้อมขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง และส่งแบบสอบถามกลับมาได้ที่  โทร/แฟ็กซ์ : 038-694020-1  หรือ E-mail : labour21150@hotmail.com,  labour21150@gmail.com เพื่อจักได้ปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดระยองต่อไป

หรือ สามารถตอบแบบสอบถามได้ที่https://forms.gle/VgtRsNVVrLzEAtwt5

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

TOP