Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดระยอง ไตรมาส 1 ปี 2565 (มกราคม – มีนาคม 2565)

pll_content_description

                  สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ขอเผยแพร่รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดระยอง ไตรมาส 1 ปี 2565 (มกราคม – มีนาคม 2565) สำหรับผู้ที่สนใจ พร้อมขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง โดยการสแกน QR CODE เพื่อจักได้ปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดระยองต่อไป และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

 

หรือ สามารถตอบแบบสอบถามได้ที่>>>https://forms.gle/ADgS8Es4EpKNQDrq8

TOP