Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สรจ.ระยอง ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567

pll_content_description

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม “วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567“ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสมานฉันท์และแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรด้านแรงงาน และเครือข่ายแรงงานต่างๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ริ้วขบวนแรงงาน ริ้วขบวนกิจกรรมป้องกันยาเสพติด และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณมุขด้านหลังศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายกำธร เวหน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ มีนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรด้านแรงงาน และเครือข่ายแรงงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 315 คน

TOP