Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2563-2565) ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2563-2565) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรับทราบแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด และร่วมกันทบทวน  1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านแรงงานฯ  2)  แผนปฏิบัติการด้านแรงงานฯ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 3) แผนงาน/โครงการ ที่บรรจุภายใต้แผนปฏิบัติการ  ด้านแรงงานฯ ก่อนนำเสนอแผนฯ ฉบับสมบูรณ์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบต่อไป โดยมี ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง ทำหน้าที่เลขานุการประชุม ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ชั้น 3 (มุขหน้า) ศาลากลางจังหวัดระยอง

 

 

TOP