Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ ครั้งที่ 3/2564

pll_content_description

          วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม  2564  เวลา 13.30 น. ร้อยเอก  กิจสมพงษ์  กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2564 โดยที่ประชุมร่วมรับทราบผลการปฏิบัติงานในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการจัดหางาน พัฒนากำลังแรงงาน คุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น และร่วมกันหารือปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสับปะรด โครงการยกระดับและขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะด้วยคู่มือนักบริหารประสบการณ์-นักสร้างสุขเชิงรุก และการตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ทั้งนี้  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดย พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 (มุขหน้า) ศาลากลางจังหวัดระยอง

 

 

TOP