Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด”

pll_content_description

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น.  ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง นายพรเทพ ศิริไพบูลย์ ประกันสังคมจังหวัดระยอง พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแรงงานและภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ซึ่งเปิดโอกาสให้อาสาสมัครแรงงานได้ร่วมกับภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี รวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อนำบริการด้านแรงงานลงสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ วัดบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

 

 

TOP