Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

pll_content_description

       วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยปรับลดวันดำเนินการตามโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ และเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึก จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งจังหวัดระยองจะพิจารณาจากข้อมูลการสำรวจผ่านระบบ THAI QM และระบบ  Google Form  โดยมี นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร  แรงงานจังหวัดระยอง  ทำหน้าที่เลขานุการฯ และผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์ฯ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดระยอง

 

TOP