Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อาสาสมัครแรงงานจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาว กรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมปัญหาอุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมถึงแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายด้านแรงงาน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

 

 

 

TOP