Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง บูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเลตามโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการ

pll_content_description

         เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ  แรงงานจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายวุฒิชัย บุญถนอม นักวิชาการแรงงาน บูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพ โดยตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน ตามโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการ ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ตรวจพบเรือประมงทะเล จำนวน 3 ลำ คือ (1) ทรัพย์ธงชัย 39 (2) ส.ศิริลักษณ์ (3) ส.ชัยวัฒนา มีลูกจ้างรวม 6 คน (สัญชาติไทย 5 คน ลาว 1 คน) จากการตรวจไม่พบการใช้สารเสพติด ไม่พบการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดตรวจได้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนและหลังปฏิบัติงาน มีการวัดอุณหภูมิก่อนลงเรือ และได้แนะนำไต๋เรือและคนประจำเรือ ให้ทราบถึงวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

TOP