Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2563

pll_content_description

                วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 8.45 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธนภัทร จิตเที่ยง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมถึงสอบถามถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยตรวจสถานประกอบการประเภทธุรกิจโรงแรม พื้นที่อำเภอเมืองระยอง จำนวน 4 แห่ง ดังนี้  1. โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง 2. โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง 3. โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง และ 4. โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง มีลูกจ้างรวม 638 คน เป็นแรงงานไทย 606 คน กัมพูชา 25 คน ฟิลิปปินส์ 7 คน จากการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี  ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ ไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด ส่วนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น พบว่า สถานประกอบการได้รับผลการทบในบางส่วน ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำที่พักเป็นรายเดือน จึงมีรายได้ลดลงไม่มาก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการดังกล่าว ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

TOP