Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยองขับเคลื่อนการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 12/2563

pll_content_description

     วันอังคารที่ 22 กันยายน  2563  เวลา 10.30 น. ร้อยเอก  กิจสมพงษ์  กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 12/2563 โดยที่ประชุมร่วมรับทราบผลการปฏิบัติงานในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการจัดหางาน พัฒนากำลังแรงงาน คุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงาน “JOB EXPO 2020 เพื่อคนไทยมีงานทำ” โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  ทั้งนี้  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง

 

 

 

 

 

TOP