Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง นิเทศติดตามงาน อสร. อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมเยียนและติดตามงานอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยประชุมร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน  ในการนี้ ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ อสร. ณ ห้องประชุมสมาคมการเกษตรระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

TOP