Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5/2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยองมอบหมายให้ นางสาวดวงสมร แพงไพรี นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม

TOP