Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ครัวเรือน นายบุญธรรม สว่างฉาย บ้านเลขที่ 141/7 หมู่ที่ 15 ตำบลตะพง  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ในระดับพื้นที่ ภายใต้การขับเคลื่อน “ระยองพ้นจน คนพ้นทุกข์” กิจกรรม “ระยองไม่ทิ้งกัน แบ่งปันความสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี

TOP