Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6/2565

pll_content_description

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้า การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนในระบบ TPMAP ของ ศจพ.จ.ระยอง, ศจพ.อ./ทน./ทม. โดยมีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 2,611 ครัวเรือน และสามารถให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ครบ 100% แล้ว โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม

TOP