Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 (มุขหน้า) ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงแรงงานกำหนด โดยมี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม

TOP