Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

         วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ณ.ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างยั่งยืน มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และชุมชน ร่วมดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การป้องกัน ปราบปราม และอำนวยความสะดวก ในการบำบัดรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “ผู้เสพ ผู้ติด เป็นเหยื่อและผู้ป่วย ต้องได้รับการบำบัดรักษา” โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

TOP