Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2563

pll_content_description

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 9.40 น. ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2563 ในการนี้ แรงงานจังหวัดระยองได้ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 260,000 คน (Co-payment) โดยกรมการจัดหางานต่อที่ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดระยองอีกด้วย

TOP