Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 13/2565

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 13/2565 ณ ห้องประชุมอินทรวิชิต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาทบทวนคำสั่ง/ประกาศจังหวัดระยอง การปิดสถานที่กักตัวของรัฐ (SQ) การพิจารณายกเลิกการตรวจ ATK ของนักท่องเที่ยวก่อนขึ้นเกาะเสม็ด และการพิจารณาทบทวนคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9847/2564 เรื่องมาตรการด้านแรงงาน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID–19 ในสถานประกอบการ โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

TOP