Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านติดตามผู้ได้รับผลกระทบและการเยียวยา ครั้งที่ 3/2563

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านติดตามผู้ได้รับผลกระทบและการเยียวยา ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานชุดปฏิบัติการทั้ง 5 ฝ่าย ในการนี้ นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ ชุดที่ 4 ฝ่ายกลั่นกรองและพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว ได้รายงานผลการดำเนินงานใน 3 มาตรการ ได้แก่ (1) การช่วยเหลือตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ ของสำนักงานสวัสดิการฯ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานอุตสาหกรรมฯ สำนักงานการท่องเที่ยว (2) การช่วยเหลือรายบุคคลจากข้อมูลระบบ THAI QM และ Google Form และการช่วยเหลือเชิงนโยบายซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ต่อที่ประชุม โดยมี นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง และนายพรเทพ ศิริไพบูลย์ ประกันสังคมจังหวัดระยอง  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

TOP