Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 24

pll_content_description

    วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 24 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย ในการนี้ นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ ชุดที่4 ฝ่ายกลั่นกรองและพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว ได้รายงานผลการดำเนินงาน ด้านการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนแก่ลูกจ้าง และสรุปข้อมูลจากการสำรวจผลกระทบ และการต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐของสถานประกอบการ ต่อที่ประชุม โดยมี นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง และนายวสันต์ ปาลาศ จัดหางานจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

TOP