Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง (สาธารณภัยขนาดกลาง : ระดับ 2) กรณีน้ำท่วมขังในเขตเมือง/เขตเศรษฐกิจ/สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ และน้ำล้นตลิ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันอังคารที่  13-14 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง (สาธารณภัยขนาดกลาง : ระดับ 2) กรณีน้ำท่วมขังในเขตเมือง/เขตเศรษฐกิจ/สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ และน้ำล้นตลิ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยที่ประชุมได้ร่วมฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) และทบทวน/ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของจังหวัด ตลอดจนกำหนดบทบาทภารกิจหน่วยงาน          ให้เหมาะสมกับโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด

 

 

TOP