Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนมาบตาพุดพันวิทยาคาร อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONEFRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ  TO  BE NUMBER  ONE  จังหวัดระยอง

TOP