Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดระยอง

pll_content_description

          วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง มอบหมายให้ น.ส. จารุวรรณ ดารากร เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดระยอง และรับชมวีดิทัศน์การประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม

TOP