Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการพัฒนาสัมพันธ์ กับทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกำลัง ร่วมกับ กรมการสรรพกำลังกลาโหม

pll_content_description

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อ ระดมสรรพกำลัง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานการระดมสรรพกำลัง อันเป็นการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เมื่อเผชิญกับ ภัยคุกคามด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพ ในการป้องกันประเทศในภาวะไม่ปกติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้อย่างเพียงพอและทันเวลา ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) และแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ

TOP