Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2566

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. นางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักแรงงานจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาการจัดทำและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดระยอง ประจำปี 2566 ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

TOP