Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครแรงงาน จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง   เป็นประธานการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครแรงงาน จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง การชี้แจงประกอบด้วย (1) แนวทางการให้บริการด้านแรงงาน การส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ แรงงานพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ (2) การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน/พระราชบัญญัติการป้องกันการค้ามนุษย์  พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม  โดยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมชี้แจงภารกิจและพบปะอาสาสมัครแรงงาน โดยมีพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายด้านแรงงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

TOP