Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ให้สัมภาษณ์ต่อคณะวิจัยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

pll_content_description

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง ให้สัมภาษณ์ต่อคณะวิจัยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ตามโครงการสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการแรงงาน อุปทานแรงงาน และกลไกการจับคู่คนให้ตรงกับงาน เพื่อนำไปพัฒนาข้อมูลอุปสงค์ อุปทาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำแบบมีคุณค่า (Decentwork) เพื่อรองรับงานในอนาคตและงานสีเขียว โดยมีนายสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้สัมภาษณ์ ทั้งนี้ นางศิริลักษณ์ ฉกะนันท์ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

TOP