Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

 1.  ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงแรงงานและรัฐบาล

2.  ประสานการจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาจังหวัดด้านแรงงาน
บริหารงานข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน

3. อำนวยการและประสานการดำเนินงานโครงการด้านแรงงานในจังหวัดให้บรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานด้านแรงงาน

5. รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาแรงงาน และประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา

6. ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่น เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน รวมทั้งติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข

7.  ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด

 กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559

599
TOP