Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว

  นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว

  แรงงานจังหวัดระยอง
  • นางสาวสุพิชญนันทน์ อินทรจักร์

   นางสาวสุพิชญนันทน์ อินทรจักร์

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางสาวศิริพร บุตรจันทร์

    นางสาวศิริพร บุตรจันทร์

    นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ
   • ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา สมบูรณ์

    ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา สมบูรณ์

    นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ
   • นายวุฒิชัย บุญถนอม

    นายวุฒิชัย บุญถนอม

    นักวิชาการแรงงาน
   • นายโกวิท จันทร์นาค

    นายโกวิท จันทร์นาค

    นักวิชาการแรงงาน
   • นางสาวจารุวรรณ ดารากร

    นางสาวจารุวรรณ ดารากร

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
  • นางสาวสาวจุรี อารีสัตยโยธิน

   นางสาวสาวจุรี อารีสัตยโยธิน

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางธันษภรณ์ แซ่ตั๊น

    นางธันษภรณ์ แซ่ตั๊น

    พนักงานธรการ ส ๔
    • นายวิศิษฐ์ เป่ยคำภา

     นายวิศิษฐ์ เป่ยคำภา

     พนักงานขับรถยนต์
   • นางสาวดวงสมร แพงไพรี

    นางสาวดวงสมร แพงไพรี

    นักวิชาการแรงงาน
   • นางสาวนฤมล เต็มบางงอน

    นางสาวนฤมล เต็มบางงอน

    นักวิชาการแรงงาน
   • นายธนัตท์สิษฐ์ เพราะสนัด

    นายธนัตท์สิษฐ์ เพราะสนัด

    นักวิชาการแรงงาน
   • นางสาวอภิสรา ยามดี

    นางสาวอภิสรา ยามดี

    นักวิชาการแรงงาน
   • ธนวัฒน์ พนาสนธิ์

    ธนวัฒน์ พนาสนธิ์

    นักวิชาการแรงงาน
TOP