Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

pll_content_description

TOP