Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานและคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดระยอง

pll_content_description

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานและคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อม นายภูมา ธรรมกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดระยองตรวจเยี่ยมราชการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เพื่อประชุมติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง โดยมี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง เป็นตัวแทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน บรรยายสรุปสถานการณ์และการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานที่สำคัญ รวมถึงปัญหาอุปสรรคด้านแรงงานในพื้นที่ ในการนี้ หน่วยงานภาคเอกชนและภาคการศึกษา ได้แก่ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ผู้เชี่ยวชาญพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต และกรรมการผู้จัดการ  บริษัทแต้ล้งฮั้ว (ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ป จำกัด  ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

 

 

TOP